PHARMADIS.SK

Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

Ako za tovar zaplatiť a ako mi ho doručíte?

Doručenie dobierkou
Najčastejšie používaný spôsob úhrady tovaru je platba pri doručení prepravnou spoločnosťou alebo Slovenskou poštou. V tomto prípade obdržíte potvdzenie o prevzatí hotovosti od pracovníka niektorej z týchto spoločností. Daňový doklad bude pribalený k zásielke alebo zaslaný poštou.
Štandardne účtujeme poštovné podľa platných taríf Slovenskej pošty, pokiaľ ale nakúpite za viac než 33 EUR, poštovné neplatíte.
Pri nákupe nad 50 € Vám poskytneme zľavu 5 %, nad 100 € zľava 10 %.
Tovar bežne expedujeme do troch pracovných dní. Pokiaľ sa vyskytnú komplikácie, budete informovaní e-mailom alebo telefonicky.

Reklamácie

Vrátenie tovaru

Vrátenie zaslaného tovaru je možné v súlade so zákonom do 14 dní od prevzatia tovaru bez uvedenia dôvodu. Toto ustanovenie sa týka iba zaslaného tovaru a netýka sa tovaru zakúpeného osobne v našej spoločnosti. Ak sa rozhodnete pre odstúpenie v tejto lehote, je nutné postupovať podľa nižšie uvedených podmienok. Pri ich splnení vám bude vrátená kúpna cena. Upozorňujeme, že lehota na vrátenie tovaruí v žiadnom prípade neznamená lehotu na testovanie tovaru.

Postup pri vrátení zakúpeného tovaru

Odošlite list (najlepšie e-mailom na adresu pharmadis@pharmadis.sk) s textom: Chcem jednostranne odstúpiť od zmluvy zo dňa:** (dátum vystavenia daňového dokladu)** číslo daňového dokladu: (číslo daňového dokladu) a požadujem vrátenie uhradenej čiastky za tovarí. Pokiaľ požadujete vrátenie peňazí na účet, uveďte prosím číslo účtu.

Tovar doručte po dohode s naším pracovníkom na našu adresu najneskôr do 14 dní, počítané od prvého dňa nasledujúceho po prevzatí tovaru. Tovar, ktorý chcete odosielať v rámci tejto záruky spät na našu adresu, musí byť v pôvodnom nepoškodenom obale, v žiadnom prípade nesmie byť použitý, musí byť nepoškodený, kompletný (vrátane príslušenstva, návodu atď.) a s originálnym dokladom o zakúpení. Neposielajte tovar na dobierku (nebude prevzatý), odporúčame vám tovar poistiť.
V prípade prijatia vráteného tovaru späť Vám bude zaslaný dobropis na tovar. Podpísaný dobropis doručíte na adresu predajcu (poštou alebo osobne). Na základe podpísaného dobropisu Vám bude vyplatená čiastka za vrátený tovar.

Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok na vrátenie tovaru Vám peniaze za tovar zašleme prevodem na Váš účet alebo zloženkou, a to najneskôr do 10 pracovných dní po fyzickom obdržaní tovaru a podpísaného dobropisu.V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok nie je možné akceptovať odstúpenie od kúpnej zmluvy a tovar bude vrátený na náklady odosielajúceho späť.

 

Všeobecné obchodné podmienky a reklamačný poriadok internetového obchodu www.pharmadis.sk

Údaje prevádzkovateľa internetového obchodu www.pharmadis.sk:
PHARMADIS  s.r.o.,
Vrbovská cesta 123, 921 01 Piešťany
IČO: 35 928 271
DIČ: 2021982072
IČDPH: SK2021982072
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vložka č. 24498/T
e-mailova adresa: info@pharmadis.sk
tel: 033 7913 011
Orgán dozoru:
SOI Trnava
Pekárska 23, 917 01 Trnava
Prevádzkovateľ je zároveň predávajúci.
 
1    Úvodné ustanovenia.
1.1. Všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej v len ako „VOP“) sa upravujú a riadia vzťahy medzi spoločnosťou PHARMADIS  s.r.o.,
Vrbovská cesta 123, 921 01 Piešťany, IČO: 35 928 271, zapísanou v Obchodnom registri Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vložka č. 24498/T (ďalej len „predávajúci“) a každou osobou, ktorá je kupujúcim tovaru ponúkaného predávajúcim na internetovej stránke predávajúceho www.pharmadis.sk/eshop podľa týchto VOP (ďalej len „kupujúci“), ktoré vznikajú pri kúpe uvedeného tovaru.
1.2. Právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sa radia VOP, Reklamačným poriadkom pre internetový obchod www.pharmadis.sk (ďalej len „Reklamačný poriadok“) a ustanoveniami príslušných právnych predpisov najmä zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení (ďalej len „Občiansky zákonník“), zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení (ďalej len „Obchodný zákonník“), zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v platnom znení (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa“), zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „ Zákon o ochrane spotrebiteľa pri zmluvách uzatváraných na diaľku“), zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v platnom znení (ďalej len „ Zákon o elektronickom obchode. Na kupujúceho, ktorým je osoba, ktorá nie je spotrebiteľom v zmysle § 2 písm. a) Zákona o ochrane spotrebiteľa, sa nevzťahujú ustanovenia bodu 9 „Záručná doba“, bodov 4.6, 4.7, 4.8. – „Vrátenie Tovaru – odstúpenie od Kúpnej zmluvy“, bodu 8 – „Reklamačný poriadok” a bodu 10 – „Reklamácia” týchto Všeobecných obchodných podmienok . Zodpovednosť za vady Tovaru sa v tomto prípade riadi ustanoveniami § 422 a nasl. Obchodného zákonníka.
1.3. Tieto obchodné podmienky internetového obchodu www.pharmadis.sk platia pre nákup na internetovej stránke www.pharmadis.sk
 
2    Výklad pojmov
2.1. Kúpnou zmluvou je zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa tovaru ponúkaného predávajúcim na internetovej stránke www.pharmadis.sk uzavretá podľa Všeobecných obchodných podmienok.
2.4. Tovarom sú produkty, ktoré môžu byť predmetom kúpnej zmluvy v súlade s VOP a nachádzajú sa v ponuke pre nákup prostredníctvom internetovej stránky elektronického obchodu predávajúceho www.pharmadis.sk.
2.5. Kúpna cena je cena tovaru dohodnutá v kúpnej zmluve podľa platného cenníka uvedeného na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho v okamihu doručenia objednávky predávajúcemu. Ceny sú uvedené vrátane DPH. Ku kúpnej cene sa pripočítavajú poplatky za dopravu alebo poštovné v zmysle týchto VOP.
2.6. Reklamáciou je uplatnenie nároku zo zodpovednosti za vady tovaru.
 
3    Kúpna zmluva. Uzatvorenie kúpnej zmluvy
3.1. Vyplnenie a odoslanie objednávky prostredníctvom elektronického formulára na internetovej stránke internetového obchodu je návrhom na uzatvorenie kúpnej zmluvy. Kupujúci je povinný uviesť všetky údaje v objednávke vyžadované (ďalej len ako „povinné údaje“) – meno a priezvisko, dodacia a fakturačná adresa kupujúceho so všetkými v objednávke požadovanými údajmi, e-mailový kontakt, presná identifikácia objednávaného tovaru (v súlade s označením tovaru uvedeným na internetovej stránke – online katalógu), množstvo objednávaného tovaru, požadované miesto dodania, príp. ďalšie údaje v zmysle objednávky.  V prípade, ak v objednávke neboli vyplnené povinné údaje, nepovažuje sa za záväzný návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy. Predávajúci nie je povinný takúto neúplnú objednávku kupujúceho akceptovať.
3.2. Ak objednávaka spotrebiteľa spĺňa náležitosti uvedené v bode 3.1, je predávajúci povinný bezdokladne po jej doručení objednávku elektronicky potvrdiť na e-mailovú adresu kupujúceho uvedenú v objednávke, a to zaslaním e-mailu s akceptáciou príslušnej objednávky kupujúceho (ďalej len „akceptácia objednávky“). Kúpna zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim sa považuje za uzavretú doručením Akceptácie Objednávky predávajúcim kupujúcemu. Od tohto momentu medzi kupujúcim a predávajúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti, ktoré sú vymedzené kúpnou zmluvou a týmito obchodnými podmienkami. Akceptácia objednávky predávajúcim obsahuje údaje o predávajúcom, kupujúcom, označenie objednaného tovaru, množstvo tovaru, údaje o kúpnej cene tovaru, údaje o nákladoch dodania tovaru, údaj o dodacej lehote, o mieste dodania tovaru, prípadne ďalšie potrebné údaje. Automaticky generované oznámenie o prijatí objednávky po jej obdržaní na e-mailovú adresu kupujúceho nenahrádza svojim obsahom ani povahou akceptáciu objednávky a plní len informačné účely pre potreby kupujúceho o tom, že jeho objednávka bola doručená do elektronického systému internetového obchodu predávajúceho.
3.3. Doručenou objednávkou je kupujúci viazaný a k jej účinnému odvolaniu zo strany kupujúceho dôjde len v prípade, ak toto odvolanie dôjde (bude doručené) predávajúcemu skôr, ako predávajúci uskutoční akceptáciu objednávky kupujúceho, t.j. skôr ako predávajúci odošle kupujúcemu e-mail s akceptáciou objednávky.
 
4    Práva a povinnosti zmluvných strán
4.1. Predávajúci je povinný dodať kupujúcemu objednaný tovar v množstve a akosti v dodacej lehote, na určené miesto dodania v súlade s uzavretou kúpnou zmluvou a obchodnými podmienkami, tovar zabaliť alebo vybaviť na prepravu vhodným spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu, odovzdať kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom všetky doklady potrebné na jeho prevzatie a užívanie, prípadne odovzdať kupujúcemu ďalšie doklady určené právnymi predpismi.
4.2. Farebná škála tovaru vyobrazeného na internetovej stránke elektronického obchodu sa môže meniť alebo odlišovať od dodávaného tovaru s ohľadom na technologický postup výrobcu/dodávateľa pri výrobe. Kupujúcemu môže byť dodaný len tovar vo farbe a/alebo farebnom odtieni, dizajne a materiálovom prevedení, v akom daný výrobok výrobca, dodávateľ alebo distribútor aktuálne vyrába a expeduje.
4.3. Predávajúci si vyhradzuje právo upraviť cenu tovaru uvedenú v katalógu tovarov na internetovej stránke predávajúceho pri objednávkach všetkých tovarov, pokiaľ zistí, že daná cena bola uvedená chybne. O tejto skutočnosti je predávajúci povinný informovať kupujúceho. Predávajúci si vyhradzuje právo neuskutočniť akceptáciu objednávky, t.j. stornovať resp. zrušiť objednávku pred uzavretím kúpnej zmluvy v prípade chybne uvedenej ceny, popisu alebo obrázku tovaru v katalógu tovarov uvedenom na internetovej stránke predávajúceho, ako aj v prípade, ak predávajúci z dôvodu vypredania alebo nedostupnosti tovaru alebo z dôvodu, že sa výrazným spôsobom zmenila cena tovaru zo strany výrobcu, dovozcu alebo dodávateľa tovaru alebo z dôvodov vyššej moci alebo v prípade, ak ani pri vynaložení všetkého možného úsilia, ktoré možno od predávajúceho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v cene tovaru uvedenej na internetovej stránke predávajúceho alebo dodať tovar zodpovedajúci popisu tovaru uvedeného v katalógu tovarov uvedenom na internetovej stránke predávajúceho alebo dodať tovar v lehote určenej podľa týchto Všeobecných obchodných podmienok; pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodnú inak napr. na inom plnení. O stornovaní, resp. zrušení objednávky bude kupujúci bez zbytočného odkladu informovaný prostredníctvom elektronickej pošty. Pokiaľ zároveň s objednávkou tovaru došlo už k zaplateniu kúpnej ceny alebo zálohy, predávajúci je povinný príslušnú sumu vrátiť rovnakým spôsobom, aký použil kupujúci pri svojej platbe, a to do  14 dní od zrušenia objednávky.Tým nie je dotknuté právo kupujúceho dohodnúť sa s predávajúcim na inom spôsobe platby, ak v súvislosti s tým kupujúcemu nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky. Kupujúci je povinný poskytnúť predávajúcemu súčinnosť pri voľbe iného spôsobu platby, najmä o informácii o účte, na ktorý má byť kúpna cena pri jej vrátení poukázaná. Predávajúci je oprávnený dohodnúť sa s kupujúcim na náhradnom plnení.
4.4. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od uzavretej kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob tovaru alebo nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v kúpnej zmluve prerušil výrobu tovaru alebo vykonal tak závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od predávajúceho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v cene tovaru uvedenej na internetovej stránke predávajúceho alebo dodať tovar zodpovedajúci popisu tovaru uvedeného v katalógu tovarov uvedenom na internetovej stránke predávajúceho alebo dodať tovar v lehote určenej podľa týchto Všeobecných obchodných podmienok. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti bezodkladne informovať kupujúceho a vrátiť kupujúcemu už kupujúcim prípadne zaplatenú kúpnu cenu za tovar v lehote 14 dní od oznámenia o odstúpení od kúpnej zmluvy, a to rovnakým spôsobom, aký použil kupujúci pri svojej platbe. Tým nie je dotknuté právo kupujúceho dohodnúť sa s predávajúcim na inom spôsobe platby, ak v súvislosti s tým kupujúcemu nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky. Rovnako tým nie je dotknuté právo predávajúceho odstúpiť od kúpnej zmluvy z dôvodov vyplývajúcich z platných právnych predpisov.
4.5. Kupujúci je povinný prevziať objednaný a dodaný tovar v súlade s uzavretou kúpnou zmluvou a obchodnými podmienkami, potvrdiť v dodacom liste svojím podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby prevzatie tovaru, zaplatiť za tovar dohodnutú kúpnu cenu v lehote a za podmienok určených kúpnou zmluvou a obchodnými podmienkami vrátane nákladov na dodanie tovaru.Tovar sa považuje za prevzatý spotrebiteľom okamihom, keď spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa
a) tovary objednané spotrebiteľom v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,
b) dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu,
c) tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.
4.6. Vrátenie tovaru – Odstúpenie od zmluvy
Ak predávajúci včas a riadne poskytol kupujúcemu, ktorý je považovaný za spotrebiteľa, informácie o práve odstúpiť od zmluvy podľa § 3 ods. 1 písm. h) zákona č. 102/2014 Z.z., kupujúci je oprávnený v zmysle § 7 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z.z.  aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru podľa bodu 4.5. Ak predávajúci poskytol kupujúcemu informácie podľa § 3 ods. 1 písm. h) až dodatočne, najneskôr však do 12 mesiacov od začatia plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy podľa prvej vety, lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa, keď predávajúci dodatočne splnil informačnú povinnosť. Ak predávajúci neposkytol kupujúcemu informácie podľa § 3 ods. 1 písm. h) ani v dodatočnej lehote podľa predchádzajúcej vety, lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 12 mesiacoch a 14 dňoch odo dňa začatia plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy podľa prvej vety.
4.7. Písomné odstúpenie od zmluvy doručuje kupujúci na adresu: PHARMADIS  s.r.o., Vrbovská cesta 43, 921 01 Piešťany IČO: 35 928 271, alebo na e-mailovú adresu: info@pharmadis.sk. Kupujúci môže použiť formulár na odstúpenie od zmluvy podľa prílohy č. 1 týchto Všeobecných obchodných podmienok, ktorý mu odovzdal predávajúci. Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak sa písomné odstúpenie od zmluvy odovzdá kupujúci najneskôr posledný deň lehoty na poštovú prepravu alebo ak bude najneskôr v posledný deň  lehoty odoslané na e-mailovú adresu: info@pharmadis.sk
V odstúpení kupujúci uvedie  svoje identifikačné údaje, číslo účtu alebo adresu pre vrátenie kúpnej ceny, číslo objednávky, dátum uskutočnenia nákupu, označenie tovaru, množstvo tovaru. Kupujúci bezodkladne zašle zakúpený tovar na adresu: PHARMADIS  s.r.o., Vrbovská cesta 43, 921 01 Piešťany, a to spolu so všetkým príslušenstvom a dokumentáciou, daňovým dokladom o zaplatení kúpnej ceny. Vrátený tovar nesmie byť poškodený, musí byť bez známok opotrebenia, s kompletným príslušenstvom a dokumentáciou inak je predávajúci oprávnený uplatniť si voči kupujúcemu nárok na náhradu škody. Primeraná starostlivosť o tovar musí byť zachovaná. Ak kupujúci odstúpi od zmluvy, znáša iba náklady na vrátenie tovaru.Kupujúci zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov; tým nie je dotknuté ustanovenie § 8 ods. 5 zákona č. 102/2014 Z.z. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak si kupujúci zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý mu bol ponúknutý predávajúcim. Predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu – spotrebiteľovi platby rovnakým spôsobom, aký použil kupujúci pri svojej platbe. Tým nie je dotknuté právo kupujúceho dohodnúť sa s predávajúcim na inom spôsobe platby, ak v súvislosti s tým kupujúcemu nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky.
4.8. Ak sa predávajúci a kupujúci nedohodnú inak, kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho alebo tovaru určeného osobitne pre jedného kupujúceho, alebo tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť.
 
5    Kúpna cena a platobné podmienky
5.1. Kupujúci je povinný za tovar zaplatiť predávajúcemu riadne a včas kúpnu cenu  dohodnutú v kúpnej zmluve a náklady na doručenie tovaru podľa cenníka predávajúceho platného v čase odoslania objednávky.
5.2. Všetky ceny na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho www.pharmadis.sk sú uvedené vrátane DPH. Ceny nezahrňujú náklady  na dodanie tovaru. Cena je záväzná od momentu odoslania objednávky.
5.3. Kupujúci je oprávnený vybrať si z nasledovných možností platby za objednaný tovar:
a) internetbanking
b) prevodný príkaz (na podklade akceptácie objednávky).
5.4. Kúpna cena platená bezhotovostnou platbou (internetbanking, prevodom na bankový účet) sa uhrádza vopred po potvrdení objednávky na podklade podkladu pre platbu zaslaného na e-mailovú adresu kupujúceho, najneskôr však do siedmich (7) dní od akceptácie objednávky predávajúcim. V prípade, že v stanovenej lehote nedôjde k pripísaniu peňažných prostriedkov na účet predávajúceho, predávajúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy, o čom bezodkladne vyrozumie kupujúceho.
5.5. Tovar bude kupujúcemu odovzdaný až po úplnom zaplatení kúpnej ceny a dopravy.
5.6. Faktúra na kúpnu cenu vystavená predávajúcim slúži ako daňový doklad a dodací list a je vždy priložený v balení tovaru.
 
6    Dodacie podmienky a lehoty:
6.1. Miestom dodania tovaru je miesto uvedené v kúpnej zmluve. V prípade, ak predávajúci dopraví tovar do miesta dodania tovaru, je kupujúci povinný prevziať tovar osobne alebo zabezpečiť prevzatie tovaru ním poverenou osobou a podpísať doklad o prevzatí tovaru.
6.2. Tovar dodá predávajúci kupujúcemu v lehote určenej v kúpnej zmluve. Predpokladaná lehota dodania tovaru (ďalej len ako „dodacia lehota“) je uvedená na internetovej stránke pri príslušnom tovare. Pri určovaní dodacej lehoty vychádza predajca z dodávateľsko-odberateľských vzťahov, aktuálnej dostupnosti u dodávateľov a povahy tovaru. Ak je uvedené, že tovar je „na sklade“, dodacia lehota neprekračuje predpokladanú lehotu dodania. Dodacia lehota sa môže predĺžiť, ak tovar nie je dostupný na sklade a jeho dodanie závisí od dodania výrobcom alebo distributérom. Pri tovare „na mieru“ sa termín dodania určuje individuálne. Predávajúci si vyhradzuje právo na predĺženie dodacej doby v prípade, že sa vyskytnú nepredvídateľné okolnosti.
6.3. V prípade vypredaného tovaru sú dodacie termíny len orientačné a dodanie je možné až po doplnení tovaru.
6.4. Ak predávajúci nemôže tovar dodať z dôvodu, že je objednaný tovar vypredaný, alebo ak nemôže zabezpečiť dodanie tovaru v maximálnej dodacej lehote, môžu sa predávajúci a kupujúci dohodnúť aj na náhradnom plnení v rovnakej cene podľa výberu kupujúceho
6.5. Ak nie je určené inak, dňom v rámci dodacej lehoty sa rozumie len pracovný deň. Dodacia lehota plynie až od úplného zaplatenia kúpnej ceny pripísaním na účet predávajúceho.
6.6. Predávajúci vykoná dodávku tovaru na základe záväznej objednávky prostredníctvom kuriérskej spoločnosti alebo prostredníctvom Slovenskej pošty. Kupujúci akceptuje poplatok za doručenie tovaru.
6.7. V prípade objednávky tovaru s rôznou dodacou lehotou bude tovar kupujúcemu dodaný naraz v jednej zásielke v rámci najdlhšej dodacej lehoty. Ak kupujúci požaduje, aby mu bol tovar doručený postupne, je povinný doplniť svoju objednávku o tento údaj, pričom dodacie náklady budú účtované jednotlivo pri dodaní každého tovaru.
6.8. Za dodanie tovaru sa považuje dodanie objednaného tovaru na miesto uvedené kupujúcim v objednávke.
6.9. O priebehu vybavovania objednávky bude kupujúci vyrozumený e-mailovými správami.
6.10. Pri prevzatí tovaru je kupujúci povinný skontrolovať, či originálny obal zásielky nie je porušený a či zásielka nevykazuje zjavné znaky poškodenia. Podpisom protokolu o doručení tovaru kupujúci potvrdzuje, že zásielku preberá neporušenú. Pokiaľ zásielka pri preberaní vykazuje zjavné znaky poškodenia, kupujúci prevzatie zásielky odoprie.
 
7    Neprevzaté zásielky
7.1. V prípade, ak kupujúci poruší povinnosť prevziať dodaný tovar, má predávajúci nárok na uplatnenie náhrady vzniknutej škody. Predávajúci zároveň po doručení neprevzatej zásielky upovedomí o tejto skutočnosti prostredníctvom elektronickej pošty kupujúceho so žiadosťou o informáciu o ďalšom postupe, ktorú je kupujúci povinný zaslať v  lehote 5 dní. Pokiaľ kupujúci požiada o opätovné doručenie objednaného tovaru, je povinný uhradiť náklady prvého, ako aj opätovného doručenia tovaru.

8.     REKLAMAČNÝ PORIADOK. Zodpovednosť za vady
8.1. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí kupujúcim alebo ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru v záručnej dobe (záruka). Faktúra na tovar slúži zároveň ako záručný list ak nebol vydaný samostatný záručný list.
8.2. Pri použitých veciach predávajúci nezodpovedá za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.
8.3. Za vadu nie je možné považovať zmenu vlastnosti veci, ktorá vznikne v priebehu záručnej doby v dôsledku jej opotrebenia, mechanického poškodenia, nesprávneho používania, nedostatočnej alebo nevhodnej údržby, v dôsledku prirodzených zmien materiálu, z ktorého je tovar vyrobený, v dôsledku akéhokoľvek poškodenia kupujúcim či treťou osobou alebo iného nesprávneho zásahu.
8.4. Kupujúci je povinný skontrolovať dodaný tovar pri jeho prevzatí a reklamovať zjavné vady ihneď. Predávajúci za takéto vady nezodpovedá, ak kupujúci nevyužil možnosť vykonať prehliadku tovaru. Za zjavné vady sú považované vady zistiteľné pri preberaní tovaru a to najmä:
a) rozdiel v množstve,
b) dodanie iného tovaru
c) znehodnotenie tovaru (zdeformovaný obal, poškodený obal a pod.)
d) chýbajúce príslušenstvo tovaru.
8.5. Zistené zjavné vady je zákazník povinný okamžite oznámiť predávajúcemu, ktorý  vykoná nápravu formou výmeny tovaru alebo vrátením kúpnej ceny.
8.6. Predávajúci nezodpovedá za vady,  ak:
a) kupujúci spôsobil vadu tovaru sám alebo ktoré boli spôsobené neodbornou montážou tovaru
b) kupujúci pred prevzatím tovaru o vade tovaru vedel, resp. bol na vadu výslovne a jasne upozornený a ak bola pre vadu – poskytnutá zľava z ceny tovaru,
c) vady vznikli v záručnej dobe v dôsledku opotrebenia tovaru spôsobeného bežným používaním, nesprávnym či nadmerným používaním,
d) po prevzatí kupujúcim boli porušené ochranné plomby na tovare,
e) boli vady spôsobené zásahom neoprávnenej osoby do tovaru alebo jeho súčastí,
f) sa tovar reklamuje po uplynutí záručnej doby,  resp. lehoty, v rámci ktorej si má tovar uchovať svoje špecifické vlastnosti,
g) vznikli v dôsledku živelnej katastrofy,
h) boli spôsobené (úmyselným alebo neúmyselným) nesprávnym či nadmerným používaním tovaru, jeho nesprávnym ošetrovaním, nesprávnym servisom, nesprávnym použitím prídavných zariadení iných ako predpisuje výrobca,
i) ide o vady a poškodenia spôsobené použitím iných komponentov než odporúčaných výrobcom alebo dodávateľom, ako aj opravou či modifikáciou tovaru inými osobami než autorizovanými výrobcom, dodávateľom, resp. predávajúcim,
j) vzniknú na tovare po uplynutí doby životnosti.
8.7. Pri tovare predávanom za nižšiu cenu nezodpovedá predávajúci za chybu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.
 
9    Záručná doba

9.1. Záručná doba pre Kupujúceho – spotrebiteľa je 24 mesiacov.
9.2. Ak ide o použitú vec, platí záručná doba uvedená na výrobku, jeho obale alebo návode na použitie, najmenej však 12 mesiacov.
9.3. Pri veciach, určených na to, aby sa užívali dlhšiu dobu, môže záručná doba presahovať 24 mesiacov.
9.4. Záručná doba začína plynúť od okamihu prevzatia tovaru kupujúcim.
9.5. Práva zo zodpovednosti za vady veci, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe. Práva zo zodpovednosti za vady pri veciach, ktoré sa rýchlo kazia, sa musia uplatniť najneskôr v deň nasledujúci po kúpe, inak práva zaniknú. Ak ide o použitú vec, zaniknú práva zo zodpovednosti za vady, ak neboli uplatnené do 24 mesiacov odo dňa prevzatia použitej veci kupujúcim alebo do doby, na ktorej sa predávajúci a kupujúci dohodnú podľa článku 9 ods. 9.2. týchto obchodných podmienok.
9.6 .Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď kupujúci po skončení opravy bol povinný vec prevziať, sa do záručnej doby nepočíta. Predávajúci je povinný vydať kupujúcemu potvrdenie o tom, kedy právo uplatnil, ako aj o vykonaní opravy a o dobe jej trvania. Ak dôjde k výmene tovaru, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia nového tovaru. To isté platí, ak dôjde k výmene súčiastky, na ktorú bola poskytnutá záruka.

10    Reklamácia
10.1. Reklamácia musí byť kupujúcim uplatnená u predávajúceho a to buď listom doručeným na adresu sídla predávajúceho alebo elektronickou poštou doručenou na e-mailovú adresu elektronického obchodu predávajúceho info@pharmadis.sk Spolu s oznámením o uplatnení reklamácie je potrebné na adresu sídla predávajúceho doručiť príslušný tovar a predložiť daňový doklad preukazujúci zakúpenie tovaru, záručný list, dokumentáciu k tovaru a všetky jeho časti (príslušenstvo) pre prípad výmeny. Kupujúci je povinný predložiť aj doklady o prípadných predchádzajúcich opravách súvisiacich so zárukou.
10.2. Oznámenie o uplatnení reklamácie musí obsahovať popis vady tovaru, spôsob akým sa vada prejavuje a kontaktné údaje kupujúceho (e-mail, telefónne číslo, kontaktnú adresu), za účelom vyrozumenia kupujúceho o spôsobe vybavenia reklamácie.
10.3. Predávajúci vydá kupujúcemu pri uplatnení reklamácie potvrdenie. Reklamácia bude môcť byť vybavená, ak sa vada vyskytla v záručnej dobe a v stanovenej dobe sa uplatnila u predávajúceho.
10.4. Vybavenie reklamácie  nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa  uplatnenia reklamácie. Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.  Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.
10.5. Ak kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia, bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením. Predávajúci je povinný poskytnúť kupujúcemu kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie. Tým nie je dotknutá povinnosť predávajúceho podľa bodu 10.4 druhá veta.
10.6. Ak kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže spotrebiteľ zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak je výrobok zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak kupujúci odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný kupujúcemu  uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.
10.7. Vybavenie reklamácie sa vzťahuje len k popisu vady uvedenej kupujúcim pri uplatnení reklamácie.
10.8. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti,  ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.
10.9. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť.  Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať.  Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.
10.10. Ak vec predávaná za nižšiu cenu alebo použitá vec má vadu, za ktorú predávajúci zodpovedá, má kupujúci namiesto práva na výmenu veci právo na primeranú zľavu. Záručná doba sa vzťahuje aj na výrobky predávané vo výpredajoch alebo so zľavou. Pri veciach predávaných so zľavou predávajúci nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola zľava dojednaná.
 
11    Ochrana osobných údajov
11.1. Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu udeľuje predávajúcemu v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“) svoj súhlas so spracovávaním svojich osobných údajov uvedených v objednávke, ako aj so spracovávaním iných ním poskytnutých údajov v objednávke nemajúcich charakter osobných údajov, a to na účely uzavretia, realizácie a plnenia kúpnej zmluvy uzatváranej medzi kupujúcim a predávajúcim podľa týchto Všeobecných obchodných podmienok ako aj na účely ponúkania služieb a produktov predávajúceho, na účely kontaktovania a zasielania informácií predávajúcim kupujúcemu o činnosti predávajúceho, o usporadúvaných akciách predávajúceho, o ponúkaných výrobkoch, službách a iných aktivitách predávajúceho vrátane zasielania týchto informácií predávajúcim kupujúcemu aj elektronickými prostriedkami (najmä e-mail, SMS správy). Tento súhlas so spracovaním svojich údajov na účely uvedené v predchádzajúcej vete (vrátane kontaktovania kupujúceho predávajúcim a zasielania informácií predávajúcim kupujúcemu v zmysle predchádzajúcej vety) udeľuje kupujúci predávajúcemu na čas do odvolania tohto súhlasu kupujúcim.
11.2. Kupujúci má právo udelený súhlas kedykoľvek odvolať, a to zaslaním písomného oznámenia o odvolaní tohto súhlasu na e-mailovú adresu predávajúceho: info@pharmadis.sk
11.3. Kupujúci udeľuje súhlas dobrovoľne. Kupujúci prehlasuje, že údaje uvedené v objednávke sú pravdivé. Kupujúci má vo vzťahu ku svojím spracovávaným osobným údajom práva podľa ust. § 28, § 29 a súvisiacich ustanovení Zákona o ochrane osobných údajov.
11.4. Kupujúci taktiež berie na vedomie a dáva predávajúcemu súhlas, aby e-mailová adresa uvedená kupujúcim v objednávke alebo iným spôsobom poskytnutá kupujúcim predávajúcemu v súvislosti s nákupom tovarov predávajúceho kupujúcim, mohla byť využitá na účely priameho marketingu vlastných podobných tovarov a/alebo služieb predávajúceho v zmysle zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení (ďalej len „Zákon o elektronických komunikáciách) (§ 62 Zákona o elektronických komunikáciách), t.j. na zasielanie obchodných oznámení predávajúceho s ponukou podobných tovarov a/alebo služieb predávajúceho v súlade so Zákonom o elektronických komunikáciách.
11.5. V prípade, ak si kupujúci (príjemca) takejto elektronickej pošty nepraje ďalšie zasielanie takýchto obchodných oznámení, je oprávnený jednoducho a bezplatne kedykoľvek odmietnuť takéto zasielanie obchodných oznámení, a to buď prejavením tohto svojho nesúhlasu odkliknutím na príslušnom mieste v obchodnom oznámení alebo zaslaním e-mailu obsahujúceho nesúhlas so zasielaním obchodných oznámení na e-mailovú adresu: info@pharmadis.sk
 
12    Záverečné ustanovenia
12.1. Tieto všeobecné obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho v deň odoslania elektronickej objednávky s výnimkou, ak je medzi oboma stranami vyslovene dohodnuté inak.
12.2. Zmluvné strany sa dohodli, že plne uznávajú elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany. V prípade, ak je kúpna zmluva uzatvorená v písomnej forme, akákoľvek jej zmena musí mať písomnú formu.
12.3. Kúpna zmluva sa spravuje právnym poriadkom Slovenskej republiky.
12.4. Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že sa oboznámil so znením obchodných podmienok, že s nimi súhlasí, a že si je vedomý skutočnosti, že obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi ním a predávajúcim.
12.5. Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú platné a účinné odo dňa ich zverejnenia na internetovej stránke predávajúceho. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu uvedených všeobecných obchodných podmienok, pričom povinnosť oznámenia zmeny v týchto obchodných podmienkach je splnená zverejnením ich zmien na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.
12.6. Predaj a zásielka tovarov platí výlučne pre územie Slovenskej republiky.
 
Poučenie spotrebiteľa o odstúpení od zmluvy
Máte právo odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní. Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar.
Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením. Na tento účel môžete použiť tento vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy. Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak odovzdáte písomné oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy najneskôr posledný deň lehoty na poštovú prepravu alebo ak písomné oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy zašlete najneskôr v posledný deň  lehoty na e-mailovú adresu: info@pharmadis.sk
Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame. Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, ak ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.
Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr.

www.pharmadis.sk si váži vašej dôvery a zaväzuje sa, že bude chrániť vaše dáta a osobné údaje, ktoré museli byť uvedené pri realizácii objednávky. Vaše dáta a osobné údaje nebudú v žiadnom prípade poskytnuté tretej osobe. Vaše dáta a osobné údaje môžu byť využité len prevádzkovateľom internetového obchodu, www.pharmadis.sk a to len pre účely spracovania a priamej komunikácie so zákazníkom. Spoločnosť Google používa súbory cookie vo vašom počítači na zobrazovanie reklám na základe vašich návštev na našej stránke. Tieto cookie sú však anonymné a neobsahujú žiadne vaše osobné údaje.